Koszyk
Social

Regulamin Sklepu

DEFINICJE

Konto

prowadzony przez Dina Hitex Spółka z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul Boruty Spiechowicza 27 NIP 937-248-43-58 zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika niezbędne do przeprowadzania transakcji handlowych.

Klient

osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Konsument

Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedający

Dina Hitex Spółka z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul Boruty Spiechowicza 27 NIP 937-248-43- 58 KRS 0000254107 Kapitał zakładowy 1 000 000,00zł

Towar

rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

Oferta

propozycja zawarcia umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w sklepie internetowym pod adresem www.dina-hitex.pl

Transakcje

procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów pomiędzy Użytkownikami

Sklep Internetowy

sklep internetowy , dostępny pod adresem www.dina-hitex.pl, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

Cena

wartość towaru wskazana na stronie internetowej sklepu internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług.

Koszty przesyłki

opłaty za dostawę towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu ponoszone przez Klienta

Informacje ogólne

 • Sprzedawca prowadzi poprzez sklep internetowy sprzedaż detaliczną towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci internetowej z dostawą na terytorium Polski.
 • Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę www.dina-hitex.pl Klient może porozumiewać się ze sklepem internetowym listownie adres: Dina Hitex Sp.z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul. Boruty Spiechowicza 27 lub drogą elektroniczną: dinahitex@gmail.com albo telefonicznie nr. 33 400 02 91 lub 533 168 494
 • Informacje o towarze podane na stronie internetowej sklepu internetowego, w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy, a zaproszenie do zawarcia transakcji
 • Informacja o cenie podawana na stronie internetowej sklepu internetowego ma charakter wiążący dla stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej e-mailem.
 • Warunkiem korzystania przez Klienta ze strony internetowej sklepu internetowego oraz składania zamówień jest:
 • posiadanie aktywnego adresu e-mali umożliwiającego otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Sprzedawcy,
 • podanie Sprzedawcy danych niezbędnych do złożenia i wykonania zamówienia,
 • dostęp do sieci internet,
 • Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez
 • Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej sklepu internetowego
 • dostępne są pod adresem: www.dina-hitex.pl

Składanie zamówienia i zawieranie umowy

 • Podstawą złożenia zamówienia jest rejestracja Klienta na stronie sklepu Dina Hitex.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o szczegółach transakcji Sprzedawcy oraz o łącznej cenie brutto za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, opłatach za transport, oraz innych kosztach.
 • Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta.

Dostawa towaru

 • Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką kurierską. Koszty przesyłki określone są na stronie https://www.dina-hitex.pl
 • Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres w złożonym Zamówieniu.
 • Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

Sposoby zapłaty

Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta jedynie w następujący sposób:
 • za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank ING 89 1050 1070 1000 0090 8200 5787
 • gotówką na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank ING 89 1050 1070 1000 0090 8200 5787
 • za pobraniem, przy odbiorze Towaru

Reklamacja

 • W przypadku ujawnienia się braku zgodności towaru z umową zawieraną ze Sprzedawcą Konsument może skorzystać z gwarancji producenta lub w przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów.
 • W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować Dina Hitex Sp.z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul. Boruty Spiechowicza 27.
 • Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: dinahitex@gmail.com i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową.
 • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznanie reklamacji.
 • Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, należy spisać protokół w obecności kuriera
 • firmy spedycyjnej i przesłać protokół drogą mailową lub listowną do Sprzedawcy.

Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2020, poz 287 z późn. zm. zwanej dalej „Ustawą”), Konsumentem/Klientem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Konsument/Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi/Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 • Konsument/Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru oraz koszty bezpośrednie zwrotu Towaru ponosi Konsument/Klient.
 • Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami na adres: Dina Hitex Sp.z o.o. 43-300 Bielsko Biała ul. Boruty Spiechowicza 27 na koszt Kupującego.
 • Konsument/Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę
 • Konsumentowi/Klientowi.

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą przez prawo za brak zgodności Towaru z umową zawieraną z Klientem.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sieci internetowej oraz sprzęcie komputerowym Konsumenta/Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu.

Spory pomiędzy Stronami

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą określaja zbiór przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Dane osobowe i prywatność

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 • Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Konsumenta/Klienta między innymi w celu:
  • rejestracji konta w Sklepie Internetowym,
  • zawierania z Konsumentem/Klientem transakcji handlowych,
  • przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
  • bezpośredniego prowadzenia korespondencji
 • Klient ma prawo do:
  • uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych,
  • uzyskania dostępu oraz sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego,
  • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Koszty przesyłki

 • Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przelewem ponosi Klient w wysokości 16,50zł brutto. Przy zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 300 zł koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Koszt przesyłki przy płatności dokonywanej przy odbiorze Towaru ponosi Odbiorca w wysokości 22 zł brutto , przy Zamówieniu o wartości brutto powyżej kwoty 300 zł koszty przesyłki ponosi Odbiorca w wysokości 6 zł.

Ta strona używa plików cookie, aby zagwarantować jak najlepsze korzystanie z serwisu dla użytkownika.