Koszyk
Social

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej – RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dina Hitex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Boruty Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała (NIP 937-248-43-58 ),
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Administratorem pod nr: 783-293-701, mail: dinahitex.krzysztof@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym ze współpracą handlową, składaniem ofert handlowych, realizacją umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), realizacją obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz realizacją uzasadnionych interesów administratora – marketingu bezpośredniego, ustaleniu i dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy stron lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f).
4) Pani/Pana dane osobowe, w celu związanym z realizacją łączącej strony umowy oraz rozliczeniem transakcji finansowych między stronami, mogą być powierzane do biura rachunkowego, operatorom pocztowym, przewoźnikom/kurierom, podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, oraz partnerom handlowym,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, a w odniesieniu do danych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 7 lat. Okres ten wynika z przepisów podatkowych obowiązujących podatnika przy transakcjach handlowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy.

Niniejszym informujemy, że w związku z rejestracją Pani/Pana w celu dokonywania transakcji handlowych oraz realizacji umów zawartych z Dina Hitex Polska Sp. z o.o., posiadamy Pani/Pana dane i przetwarzamy je zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych jest Dina Hitex Polska Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Boruty Spiechowicza 27. Zapytania we wszelkich sprawach dotyczących ochrony i przetwarzania danych, prosimy kierować na adres: dinahitex.krzysztof@gmail.com . Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu dalszego przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia.

Ta strona używa plików cookie, aby zagwarantować jak najlepsze korzystanie z serwisu dla użytkownika.